тел: +420 774 198 737

info@ruseurotrade.com

Словарь

акт приемки–сдачи – přejímací a předávací protokol

 

анализ – rozbor,  analýza

- рентгеновский флуоресцентный – rentgenová spektrální analýza

- рентгеноспектральный – rentgenostrukturní analýza,  rentgenová strukturní analýza

- спектральный – spektrální analýza

- спектографический – spektrografická analýza

- физико-химический – fyzikálně chemická analýza

 

анкер – kotva

- грунтовой – zemní kotva

 

арматура – betonářská ocel;   výztuž do betonu (общее понятия, вкл. сетку)

- стальная арматура бетона – ocelová výztuž betonu

- арматура для заливки в форме – zalitá vložka

 

армирование – armování,  vyztužování

- отливок – vyztužování odlitku

 

армированный бетон – vyztužený beton

 

балка, подхват – nosník

- двутавровая – nosník tvaru I,   ocel I

- сварная – svařovaný nosník

- тавровая – nosník tvaru T,   ocel T

- широкополочная – širokopřírubový nosník

 

безопасность – bezpečnost

- обоснование безопасности – bezpečnostní zásady

- мера безопасности, предосторожности – bezpečnostní opatření

 

брак – zmetek

- исправимый = условный – opravitelný zmetek

- литейный – vadný oditek, zmetkový oditek, slévárenský zmetek

- по перекосу – zmetek způsobený přesazením formy

- неисправимый = полный – neopravitelný zmetek

 

буровой – vrtný

- вышка – vrtná věž

- колодец – vrtaná studna

- платформа – vrtná plošina

- работа – vrtací práce

- скважина – vrtná sonda

- установка – vrtná souprava

- глубина бурения – hloubka vrtu

 

вагон – vůz, vagon

- большегрузный – velkoprostorový vagon

- перекидной (саморазгружающийся) – výstupný vůz,  výklopný vůz

- платформа – plošinový vůz

- открытый –  otevřený vůz

- закрытый – zavřený vůz, krytý vůz

 

вероятность  термодинамическая – termodynamická pravděpodobnost

 

верхняк – stropnice

 

взаимность – vzájemnost

- взаимный – vzájemný

- взаимодействие – vzájemné působení

- взаимозависимость – vzájemná závislost

- взаимозаменямость – vyměnitelnost (současti)

- взаимозаменямый – vyměnitelný

- взаимоиндукция – vzájemná indukce

- взаимоотношение – vzájemný poměr

- взаимосвязь – vzájemná spojení

 

винт – šroub

- барашковый – křídlatý šroub

- крепежный – spojovací šroub,  upínací šroub

- регулировочный – regulační šroub

- резьбонарезной, самонарезной – závitořezný šroub

- скрепляющий – napínací šroub,  upevňovací šroub

- стяжной – stahovací šroub

- установочный – stavěcí šroub

- фиксирующий – stavěcí šroub,  seřizovací šroub

 

винтовой профиль – závitová tyč

винтовые выступы – závitové výstupky

 

виток – otočka závitu (na 1 stoupaní),  závit

 

вмятина – otlačenina,  vytlačené místo (povrchová vada plechu),  proláklina

 

(вы) плавка – tavba;  tavení

- годовая – roční tavební výroba,  roční tavba

- металла – tavení kovu

- опытная – pokusná tavba

- основная – zásadité tavení

- скоростная – rychlotavba

 

выступ – výstupek

- винтовой – těleso závitu

 

гайка – matice

- барашковая – křídlatá matice

- маточная – závitořezná matice

- клиновая – kuželová matice

- контргайка – přítužná matice,  pojistná matice („protimatice“)

- контрольная – kontrolní matice

- соединительная – připojovací matice

- сферическая – klobouková matice

- цилиндрическая – válcová matice

- четырехгранная – čtyřhranná matice

- шарнирная –  spínací matice klouboví otočná s kalotovou podložkou

- шестигранная – šestihranná matice

- самоконтрящаяся – samojistná matice

- талрепы – napínací matice

- для трубчатых строительных лесов – matice pro trubková lešení

 

гарантия – záruka

 

грунтовка – základní vrstva nátěru

 

грунтовой анкер – základová kotva

 

дефект – vada,  závada,  porucha,  defekt

- внутренний – vnitřní vada

- литейный – slévárenská vada

- массы – hmotový úbytek

- материала – vada materiálu

- поверхности – vada povrchu

- структурный – strukturní porucha,   strukturní defekt

- штамповки – vada výlisku

- профилактика дефектов – předběžné opatření k zamezení poruch

 

доля – podíl,  díl,  čast;   zlomek

- весовая, массовая – hmotnostní podíl

- весовая доля вещества – hmotnostní procento složky

- объемная доля вещества – objemové procento složky

 

домкрат – zdvinák,  zvedák

- гидравлический – hydraulický zvedák

 

диаметр – průměr

- внешний – vnější průměr

- внутренний – vnitřní průměr

- внутренний диаметр резьбы – malý průmer závitu

- наружный диаметр резьбы – velký průmer závitu

- нарезки – průměr závitu

- номинальный – jmenovitý průměr

- средний – střední průměr

- фактический – skutečný průměr

 

длина – délka

- измеряемая  – měřená délka

- мерная  – přesná délka (tyči)

- немерная  – výrobní délka

- рабочая  – zkošená délka  (zkušební tyče)

- расчетная  – měřená délka (zkušební tyče),  vypočtená délka

 

забоина – otlučenina

 

загрязнение – znečištění (plynu),  nečistota

- чугуна – znečištění surového železa

 

закат – zaválcovaní;  zaválcovaný výronek,  přeložka (vada vývalku)

 

затяжка – zatažení,  utažení

 

заусенец – výronek,  otřep,  ostřina

 

заход – chod (závitu)

 

изменение – změna

 

измерение – měření,  proměřovaní;   rozměr

- автоматическое – automatické měření

- бесконтактное – bezdotykové měření

- лабораторное – laboratorní měření

- точное – přesné měření,   jemné měření

 

инструмент – nástroj(e);   nářadí,  náčiní;   přistroj

- деформирующий – tvářecí nástroj

- измерительный –  měřicí nástroj,  měřicí přistroj,  měřidlo

- ковочный –  kovací nástroj

- рабочий – pracovní nářadí (při kovaní)

- режущий – řezný nástroj

 

испытание – zkouška,  zkoušení;   test

- давлением – tlaková zkouška,  zkouška tlakem

- контрольное – kontrolní zkouška

- коррозионное – korozní zkouška

- лабораторное – laboratorní zkouška

- материалов – zkoušení materiálu

- механических средств – zkouška mechanických vlastnosti

- на выносливость – zkouška trvanlivosti,  zkouška na únavu

- на долговечность – vytrvalostní zkouška,  zkouška životnosti

- на изгиб – zkouška ohybem

- на износ – zkouška na opotřebení,  zkouška odolnosti proti opotřebení

- на истирание – zkouška na opotřebení třením

- на корозиеусточивость – zkouška odolnosti proti korozi

- на кручение, на скручивание – zkouška kroucením,  zkouška krutem

- на прочность – zkouška pevnosti

- на разрыв – trhací zkouška

- на растяжение –  tahová zkouška,  zkouška tahem

- на сваривание – zkouška svařitelnosti

- на твердость по Бринеллю – zkouška tvrdosti podle Brinella

- на удар – rázová zkouška,  zkouška rázem

- на усталость – únavová zkouška,  zkouška na únavu,  zkouška únavy

- эксплуатационное – provozní zkouška

 

качество – jakost,  kvalita

- плавки – jakost tavby

- поверхности – jakost povrchu  (drsnost – hladkost)

- руды, стали – jakost rudy, oceli

 

класс – třida,  stupeň jakosti

- руды – druh rudy,  třida rudy

- точности – třida přesnosti

 

ключ – klíč

- винтовой – šroubový klíč

- гаечный – maticový klíč

- моментный – momentový klíč

- накидной – očkový klíč

- разводной (раздвижной) – přestavitelný klíč

- торцовый – nástrčný klíč

- трубный – klíč na trubky

 

комплектование – kompletování, sestavování

комплектность – kompletnost

 

контроль – kontrola

- визуальный – vizualní kontrola (prohlídkou)

- приемосдаточный – přejímací a předávací kontrola

- рентгеновский – kontrola rentgenovými paprsky

- технический – technická kontrola

- ультразвуком – kontrola ultrazvukem

- циклический – cyklická kontrola

 

коэффициент – koeficient,  činitel,  součinitel

- безопасности, запаса прочности – součinitel bezpečnosti,  míra bezpečnosti,  bezpečnost

- вариации – variační koeficient

- деформации – součinitel deformace

- использования – součinitel  využití

- полезного действия, КПД – účinnost

- распределения – rozdělovací koeficient

- теплового расширения – součinitel tepelné roztažnosti

- теплового линейного расширения – délková (tepelná) roztažnost,   součinitel délkové roztažnosti

- теплового объемного расширения – objemová (tepelná) roztažnost,   součinitel objemové roztažnosti

- трения – koeficient tření

 

кривизна – křivost,  zakřivení,  zkřivení

- по ребрам – šavlovité zakřivení,  šavlovitost  (ploché tyče)

- ребра – šavlovitost  (plechu)

- радиус кривизны – poloměr zakřivení

- центр кривизны – střed křivosti

 

крепитель –pojivo, pojidlo, tužidlo

- стержневой – jádrové pojivo

 

крепление – upevnění,  uchycení

- верха шахты – zpevnění nejhořejší části šachty (pece)

 

кромка – okraj (svaru),   hrana (střizná)

 

линия

- винтовая –   šroubovice

- впадин – patní přimka  (u ozubené tyče)

- выступов – hlavová přimka  (u ozubené tyče)

 

марка – značka

- стали – značka oceli,  druh oceli

- чугуна – třida surového železa

 

машиностроение – strojírenství,  strojní  průmysl

- горное – báňské strojírenství

 

мелкий – drobný,  jemný

 

металл – kov

- цветной – neželezný kov,  barevný kov

- черный – železný kov (litina, ocel, slitiny železa),   železo (a ocel)

 

металлургический завод – hutní závod

 

металлопрокатный – na válcování kovů,   válcovací (stolice)

 

месторождение – naležiště  (rudy)

 

микросвая – mikropilota

 

момент – moment

- крутящий – krouticí moment

 

мощность – výkon, výkonnost;  kapacita

- полезная – užitný výkon

- производственная – výrobní kapacita

- расчетная – výpočtový výkon

 

муфта – spojka

- соединительная – hřídelová spojka

 

нагрузка – zatížení

- допускаемая (допустимая) – dovolené zatížení,  přípustné zatížení

- изгибающая – zatížení ohybem

- переменная – proměnlivé zatížení,  proměnné zatížení

- полезная – užitné zatížení

- ударная – namáhaní rázem

- на разрыв – trhací zatížení

 

надежность – spolehlivost

 

наплывы – slzy (vada nátěru)

 

напряжение – napětí,  namáhání;   pnutí  (vnitřní)

- внутреннее – vnitřní pnutí (materialu)

- высокое – vysoké napětí

- дополнительное – přidavné napětí

- допускаемое (допустимое) – dovolené namáhání,  dovolené (připustné) napětí

- изгибающее, при изгибе – napětí v ohybu

- испытательное напряжение – zkušební napětí

- механическое – mechanické napětí

- поверхностное – povrchové napětí

- при изгибе – napětí v ohybu,  namáhání ohybem

- при растяжении – napětí v tahu

- при сжатии – napětí v tlaku

- рабочее – provozní napětí

 

несущая способность – nosnost

 

нитки – tělo závitu,   závit

- сорванные – stržený závit

 

ножницы – nůžky

- арматурные – armaturové nůžky

- гидравлические – hydraulické nůžky

- гильотинные – tabulové nůžky,  gilotinové nůžky

- горячей резки –  na stříhání za tepla

- для обрезки краев – nůžky na ostřihování okrajů (plechu)

- для разрезки проката – nůžky na dělení vývalků (střiháním)

- для резки металла – nůžky na kov

- для резки прутков – nůžky na tyčový materiál

- для резки сортового и профильного материала – kombinované nůžky na střihání plechu a profilu

 

обозначение – označení, značka

- буквенное – písemné označení

- допуска – toleranční značka

- условное – smluvené označení,  konvenční označení,  symbol,  použité značky

 

образец – vzorek

- изготовленный - zhotovený zkušební vzorek

- нормальный – normalní vzorek

- опытный – zkušební vzorek

 

оборудование – zařízení (strojní);  vybavení,  výzbroj,  výstroj (stroj)

- вспомогательное – pomocné zařízení

 

обработка – obránění,  opracování,  zpracování

- поверхности – úprava povrchu

- черновая – obránění nahrubo

- чистовая – jemné obránění

 

окалина – válcovenské okuje

 

опалубка – bednění

- опалубочная система – bednící systém

 

определение – určení, stanovení

- косвенное (непрямое) – nepřimé stanovení

- приблизительное – přibližně stanovení

- содержания железа – stanovení obsahu železa (v rudě)

- твердости – zkouška tvrdosti

 

отбор  проб – vzorkování

отобрать пробы – vzorkovat

 

отклонение – odchylka,  úchylka,  výchylka;   odchylnení,  uchylnení, vychylnení

- допускаемое (допустимое) – dovolená úchylka,  přípustná odchylka

- допускаемое по размерам – připustná rozměrová odchylka

- от среднего значения – odchylka od průměrné hodnoty

- минусовые – záporné odchylky

- от нормального хода – nestejnoměrný chod  (pece)

- от среднего значения – odchylka od průměrně hodnoty

- предельное – mezní úchylka,  mezní tolerance

- среднее квадратическое – střední kvadratická úchylka

- стандартное – směrodatná odchylka

- химического состава – odchylka chemického složení

 

отпечаток – otisk

 

охлаждение – chlazení,  ochlazování;  chladnutí

- глубокое – hloubkové ochlazování

- естественное – přirozené chlazení

- замедленное – zpomalené (o)chlazení

- интенсивное – intenzivní ochlazování

- медленное – pomalé (o)chlazení

- непрерывное – plynulé ochlazování

- ускоренное – urychlené ochlazování

 

оценка – ocenění,  odhad,  zhodnocení

- качественная – kvalitativní vyhodnocení (hodnocení)

- количественная – kvantitativní vyhodnocení

 

оцинковка – pozinkování

 

пакет – paket

- транспортный – dopravní paket

 

партия – dávka,  partie,  skupina (výrobků)

- руды – dávka rudy

 

периодический – periodický,  opakující se

 

переменный – proměnlivý  (pohyb, rychlost),  proměnný (hodnota),   střídavý (proud)

 

пиломатериалы – řezivo

- хвойных пород – jehličnaté řezivo

 

плена – plena,  šupina (vada výkovku);   kapka oceli (rozválcovaný brok)

 

подхват, балка – nosník

 

покрытие – povlak

- защитное – ochranný povlak

 

площадь – plocha

- номинальная – jmenovitá plocha

- поперечного сечения – plocha průřezu

 

поверхность – plocha; povrch

- обрабатываемая – obráběná plocha

- обработанная – obrobená plocha,  začištěný povrch

 

повреждение – poškození

- механическое – mechanické poškození

- термическое –  tepelné poškození

- усталостное – poškození únavou

 

подрез – podříznutí

 

показание – údaj

 

показатель – ukazatel;  index;  znak (jakosti);  hodnota

- качественный – kvalitní ukazatel

- коррозии – ukazatel koroze

- прочности на истирание – index pevnosti na otěr

- статистические – statistická hodnota

- степени износа – ukazatel stupně opotřebeni

 

покрытие – pokrytí;   nátěr,  povlak

- защитное – ochranný povlak

- лакокрасочное – nátěr

 

поперечное ребро – příčné žebro

 

поставка – dodání

 

порода – hornina

- горная – hornina

- кислая – kyselá hornina

- основная – zásaditá hornina

- отвальная – hluština

- пустая – jalovina,  hluština

 

 

правка – rovnání (plechu),  tuširování,  orovnování

- в валках – rovnání ve válcích

- горячая – rovnání za tepla

- профильная – profilové rovnání,  rovnání profilu

- прутков – rovnání tyči

- растяжением – rovnání tahem (tažením)

- термическая – rovnání plamenem

 

предел – hranice,  rozmezí,  mez,  mezní hodnota

- выносливости (усталости) –  mez únavy

- измерения – mez měření,  hranice měření,  měřicí rozsah

- износа – mez opotřebení

- пластичности – mez plasticity

- пропорциональности – mez úměrnosti

- прочности – mez pevnosti

- прочности  на растяжение (при растяжении) – mez pevnosti v tahu

                     на сжатие – mez pevnosti v tlaku

                     на срез – mez pevnosti ve střihu

                     при изгибе – mez pevnosti v ohybu

                     при кручении – mez pevnosti v kroucení

- регулирования – mez regulace

- текучести – mez kluzu (v tahu),  mez plasticity,  mez průtažnosti

- упругости – mez pružnosti

- устойчивости – mez stability

 

пресс универсальный – univerzální lis

 

проволока – drát

 

производство – výroba

- единичное ( индивидуальное), штучное – kusová výroba

- литейное – slévárenská výroba, slévárenství

- массовое – hromadná výroba

- (мелко) серийное – (malo) sériová výroba

- поточное –  proudová výroba

- прокатное – výroba válcovaného materiálu

- сталеплавильное – výroba oceli

- ферросплавное – výroba feroslitin

- чугуна – výroba surového železa

 

прокат – válcovaný materiál,  vývalky

- бракованный – zmetkový válcovaný materiál,  vyřazené  vývalky

- круглый – válcovaný tyčový materiál kruhového průřezu („kulatina“)

- мерный – vývalky předepsané délky

- периодический – vývalky periodického profilu,  vývalky proměnliveho průřezu

- периодического профиля – vývalky periodického profilu,  periodické vývalky

- профильный – válcovaný profilový materiál

- сортовой – válcovaný tyčový a profilový materiál,   tvarové vývalky

 

прокатка (прокатывание) – válcovaní

- в горячем состоянии – válcovaní za tepla

- в холодном состоянии – válcovaní za studena

- винтовая – kosé válcovaní (válci se šroubovitými kalibry)

- непрерывная – spojité válcovaní

- периодическая – periodické válcovaní,  válcovaní na kovacích válcích

- периодических профилей – válcovaní periodicky proměnlivých profilů

- по высоте – válcovaní na výšku

- черновая – válcovaní na připravných stolicích

- чистовая – válcovaní na hotovních stolicích

 

прокатный – válcovací (stolice, trať),   válcovaný (ocel)

- прокатный стан – válcovací trať

 

промышленность – průmysl

- горная (горное дело) – hornictví,  báňský průmysl

- железорудная – železářský průmysl

- машиностроительная – strojní  průmysl

- металлообрабатывающая –  kovodělný průmysl,  kovoprůmysl

- металлургическая – hutní průmysl

- сталелитейная – ocelárenský průmysl,  ocelářský průmysl

- строительная – stavebnictví

 

профиль – profil,  průřez;   profilový vývalek

- гнутый – ohýbaný profil

- действительный – skutečný profil (zjíštěný měřením)

- исходный – výchozí profil,    základní profil (nástroje na ozubení)

- круглый – kruhový profil

- полукруглый – polokruhový profil

- рабочий – pracovní profil

- сложный – složitý profil

- V-образный – profil ve tvaru V (povrhu vsázky)

- черновой – nápichový profil

- швеллерный – profil U (korýtkový)

- периодический профиль – periodický proměnlivý profil

 

прочность  – pevnost

- на изгиб – pevnost v ochybu

- на растяжение – pevnost v tahu

- на срез – pevnost ve střihu

- при сжатии – pevnost v tlaku

- ударная – pevnost v rázu, rázová pevnost

- удельная – měrná pevnost, specifická pevnost

 

прямолинейный – rovný

 

пузырь– bublina;  puchýřek (v náteřu)

- газовый – plynová bublina,   bublinatost (vada odlitku nb. svaru)

- подкорковый – bublina pod kůrou odlitku,  podpovrchová bublina

 

работа – práce

- трудоемкая – namáhavá práce

- эффективная работа – efektivní práce,  užitná práce

 

размах – rozmach (výroby);   rozkmit,  rozkyv;   rozsah (kolísání);  rozpětí

- колебаний – rozkmit,  rozmezí kmitání

- метод размаха – metod rozsahu

 

размер – rozměr,  velikost

- внешний, наружный – vnější rozměr

- внутренний – vnitřní rozměr

- заданный – předepsaný rozměr

- заказной – rozměr předepsaný v objednávce

- исходный – výchozní rozměr

- контрольный – kontrolní měrka

- мерный – přesný rozměr (předepsaný)

- мерный кратный – násobek přesného rozměru

- наибольший предельный – horní mezní rozměr

- наименьший предельный – dolní mezní rozměr

- немерный – výrobní rozměr

- номинальный – jmenovitý rozměr

- основной – základní rozměr, hlavní rozměr

- свободный – netolerovaný rozměr (volní míra)

- типоразмер – druh a velikost

- требуемый – předepsaný rozměr,   ideální rozměr (žádaný, žádoucí)

- фактический – skutečný rozměr

- до размера – na předepsaný rozměr

 

разрушение – porušení,  poškození;   rozpad

- поверхностное  – povrchové porušení

- усталостное – porušení vlivem únavy,  únavový lom

- механизм разрушения – mechanismus porušení

 

разрыв – roztržení,  přetržení,  trhlina,  prasknutí

 

раскатывание – (roz)válcování

 

распределение – rozvržení,  rozvrh;  rozdělení,  rozložení (tlaku);  rozvod (páry, plnu)

- горизонтальное – horizontální rozdělení

- материалов – rozdělení materiálu

- напряжений – rozdělení napětí,  rozložení napětí

- равномерное – rovnoměrné rozdělení

- сил –rozložení sil

- частиц по величине – rozložení zrn,  zrnitost

- коэффициент распределения – rozdělovací koeficient

 

расширение  –  rozšiřovaní,  rozšíření;   rozpínání

- внутренним давлением  –  rozpínání vnitřním tlakem

- тепловое, термическое – tepelná roztažnost

- коэффициент теплового расширения – součinitel tepelné roztažnosti

- коэффициент теплового линейного расширения – délková (tepelná) roztažnost,   součinitel délkové roztažnosti

- коэффициент теплового объемного расширения – objemová (tepelná) roztažnost,   součinitel objemové roztažnosti

 

рванина – natrženina,   příčná trhlina (vada výkovku)

 

ребро – žebro

- поперечное – příčné žebro

- продольное – podélné žebro

 

резьба – závit

- винтовая (наружная) – vnější závit,  šroubový závit

- гаечная (внутренняя) – vnitřní závit,  maticový závit

- круглая – oblý závit

- мелкая – jemný závit

- многозаходная (многоходовая, многониточная) – několikachodý závit

- трапецеидальная – lichoběžníkový závit

- цилиндрическая – válcový závit

 

рудник – rudný důl

 

рулетка – svinovací metr (do 5 m),  měřící kovová pásma

 

рябь –  zčeřeni;   stopa po chvění nástroje (na obrobeně ploše)

 

сбор – sběr  (surovin);    shromažďování  (informaci)

- в сборе – ve sestavení;    ve smontovaném stavu

 

свариваемость – svařitelnost

 

свариваемый – svařitelný

- подходит для сварки – vhodná ke svařování

- условно сваривается – podmínečně svařitelná

 

сварка – svařování

- дуговая – obloukové svařování

 

свая – pilota

 

свод – klenba

- арочный,  распорно-арочный - oblouková klenba

 

свойство – vlastnost

- металла – vlastnost kovu

- механические – mechanické vlastností

- физическое – fyzikální vlastnost

- химическое – chemická vlastnost

 

сечение – řez,  průřez

- поперечное –  příčný řez,  příčný průřez

 

склонность  к старению – náchylnost k stárnutí

 

слой – vrstva (materiálu v peci);  povlak;  táze

- верхний – vrchní vrstva

- обезуглероженный – oduhličená vrstva

 

случайный отбор –  namátkový výběr

 

смятие – stlačení;  roztlačení;   otlačení,  otlak

 

совокупность – soubor

- генеральная –  základní soubor

 

соединение – spoj,  spojení,  zapojení,  spojovaní

- болтовое – šroubový spoj

- в накладку крестом, крестообразное – křižové spojení

- неразъемное – nerozbíratelný spoj

- резьбовое – závitový spoj

- торцовое – hranový spoj

 

содержание – obsah

- исходное – výchozí obzah

- заданное – předepsaný obsah

- примесей – obsah nečistot

- пыли – obsah prachu (v plynu)

- среднее – průměrný obsah

- углерода – obsah uhliku

 

сокращение – zlrácení (pracovní doby);  zmenšení (přiídavku na obrábění);   snížení (výrobních nákladu)

 

состояние – stav

 

сопротивление – odpor,  pevnost,  odolnost

- временное (предел прочности) – mez pevnosti

- деформации – přetvárný odpor,  deformační odpor,  odpor proti deformace

- изгибу – pevnost v ohyby

- износу – odolnost proti opotřebení třením,  stalost proti otěru

- коррозии –  odolnost proti korozi

- растяжению – pevnost v tahu

- сжатию – pevnost v tlaku

- старению – odolnost proti stárnutí

- удару – rázová pevnost

 

сорт – druh,  jakost

 

cортамент – sortiment,  druhove složení (výběr podle druhů, tvarů a rozměrů)

 

состав – složení

- заданный – dané složení

- химический – chemické složení

 

сплав - slitina

 

срок – doba,  lhůta,  termin

- гарантийный – zaruční doba

- годности до – spotřebujte do ...

- действия – doba platnosti

- службы – životnost;   doba provozu (strojů)

- хранения  - doba skladování

 

стабильность

- механическая – mechanická odolnost (cihly)

- термическая – tepelná stalost,  tepelná stabilita

 

сталь – ocel

- антикоррозионная – nekorodující ocel

- арматурная – betonářská ocel

- высококачественная – vysoce jakostní ocel

- высоколегированная – vysokolegovaná ocel

- высокопрочная – velmi pevná ocel

- высокосортная – velmi jakostní ocel

- высокоуглеродистая – vysokouhlíková ocel,   ocel s vysokým obsahem uhlíku

- высокохромистая –ocel s vysokým obsahem chromu

- горячекатаная – ocel válcovaná za tepla

- износостойкая – ocel odolávající opotřebení

- катаная = прокатная – válcovaná ocel

- качественная – ušlechtilá ocel

- конструкционная – konstrukční ocel

- круглая – ocelové tyče kruhového přůřezu

- легированная – slitinová ocel,   legovaná ocel

- нелегированная – uhlíková ocel,   nelegovaná ocel

- низколегированная – nízkolegovaná ocel,   slabě legovaná ocel

- низкоуглеродистая – nízkouhlíková ocel,   ocel s nízkým obsahem uhlíku

- нержавеющая – nerezavějicí ocel,   ocel korozivzdorná

- прокатная – válcovaná ocel

- сварочная – svářková ocel

- сортовая – tyčová a profilová ocel

- сталь намагничивается – ocel je magnetovatelná

- углеродистая – uhlíková ocel, uhlíkatá ocel

- углеродистая литая – uhlíkatá ocelolitina, uhlíkatá litá ocel,  uhlíková  plávková ocel

 

Rozdělení nelegovaných ocelí: nízkouhlíková, středněuhlíková, vysokouhlíková.

Oceli podle použití: konstrukční, nástrojové.

Oceli podle stupně legování: nelegované, legované (nízko, středně, vysoko).

 

стальной лом –  ocelový odpad

 

стандарт – standart,  etalon

- внутренний – vnitřní standart

- государственный , ГОСТ – státní (všesvazová) norma (v SSSR),  GOST

- заводской – závodní norma,  podníková norna

- необязательный – předběžná norma (zatimní, nezávazná)

 

стойкость – stálost,  stabilita,  odolnost,  trvanlivost

- к мытью – omývatelnost

- коррозиооная – odolnost proti korozi,  korozní odolnost

- мерительная – rozměrová stálost,  stálost rozměrů

- термическая – tepelná odolnost

- условная – stanovená odolnost,  zaručená odolnost

- химическая – chemická odolnost

- эксплуатационная – využitelná trvanlivost  (lisovadla)

 

схема – schéma, zapojení

 

торец – čelo,  čelní plocha (obrobku, frézy, trubky aj.)

 

точность – přesnost  (rozměru, měřění, výroby)

- высокая – vysoká přesnost

- повышенная –  zvýšená přesnost

- обычная – normální přesnost

- измерения – přesnost měření

- метода (анализа) – přesnost metody (analizy)

- размера – přesné dodržovaní rozměrů, rozmerová stalost

 

трещина – trhlina, prasklina

- в форме –  trhlina formy

- внутренняя – vnitřní trhlina

- волосная – vlasová trhlina

- горячая – trhlina (vzniklá) za tepla

- закалочная – trhlina z kalení (vzniklá při nebo po kalení),  kalicí trhlina

- наружная – vnější trhlina,  povrchová trhlina

- поверхностная – povrchová trhlina

- поперечная – přičná trhlina

- продольная – podélná trhlina

- тепловая, термическая – teplotní trhlina

- усталостная – únavová trhlina

- холодная – trhlina (vzniklá) za studena,   prasklina za studena

 

труба – trouba,  trubka;  trubice

- водопроводная – vodovodní trouba

- газопроводная – plynovodní trouba

!!!  - водопровод – vodovod,  vodovodní potrubí

      - газопровод – plynovod

 

угольник поверочный 90°  – úhelník zkušební 90°

 

удлинение – prodlužování,  prodloužení,  roztažení

- абсолютное – absolutní prodloužení

- относительное – poměrně prodloužení,  relativní prodloužení

- продольное – podelné roztažení

- упругое – pružné prodloužení

 

укрепление – upevnění,  zpevnění;  upnutí (nastroje, obrobku)

- свода шахты – zpevnění nejhořejší části šachty (pece)

 

упор – doraz

 

упрочнение – zpevnění,  ztužení,  vytvrzování

- деформационное – deformační zpevnění

- термическое – tepelné zpevnění

- термомеханическое – tepelně mechanické zpevnění

- электротермическое – elektrotermické zpevnění

 

усилие – síla;  zatížení, nsmáhání

- втягивающее – vtahujicí síla
- вытяжки = волочения – tažná síla
- давления –tlačná síla
- деформации – deformační síla
- изгиба – ohýbací síla
- разрушающее – síla na mezi pevnosti,  namáhání při přetržení
- растягивающее, тяговое – tažná síla

 

условия – podmínky

- производственные – výrobní podmínky

- рабочие – pracovní podmínky

- резания – řezné podmínky

- тепловые – teplotní podmínky

- техники безопасности – bezpeěnosní podmínky

- технические (ТУ) – technické podmínky (TP)

- эксплуатационные – provozní podmínky

 

установка – ustavení (obrobku);  nastavení (nástroje);  instalovaní (stroje)

 

устойчивость – stálost,  stabilita;   odolnost,  trvanlivost

- к атмосферным воздействиям – odolnost proti povětrnostním vlivům

- к температурным воздействиям – odolnost proti vlivům teplot

- коррозионная – odolnost proti proti korozi

- при хранении – skladovatelnost

- против нагрева – odolnost vůči ohřevu

- температурная, термическая – tepelná stalost

 

фаска – sražená hrana,  zkošena hrana;   ploška;  fasetka

 

ферросплав – feroslitina

 

физические величины – fyzikální veličiny

физико–химический – fyzikalně chemický

 

химикаты – chemikálie

 

чешуя – listek (pigmentová častice),   šupiny (vada smaltu)

чешуйчатый – šupinatý

чешуйчатость – šupinatý povrch

 

чугун – surové železo;   litina (druhého tavení)

- легированный – legovaná litina

- низколегированный –  nízkolegovaná litina

 

шаг резьбы – stoupání závitu

 

шайба – podložka (pod matice);   kotouč,  kotoučový kalibr

- контрольная – kotoučový porovnávací kalibr

- опорная – opěrná podložka

- пружинная – pružná podložka

- четырехгранная – čtyřhranná podložka

 

шахта – šachta (pece, výtahu);  jáma,  důl

- подземная – hlubinný důl

- рудная, рудник – rudný důl

- угольная – uhelný důl

 

шероховатость - drsnost

 

шпур – vrt,  otvor

 

штангенциркуль – posuvné měřítko

 

элемент – prvek

- легирующий –  legující (legovací) prvek,  legující přisada

- химический – chemický prvek

 

ящик – bedna

 

 

!!!   15 %   (с пробелом) – 15 процентов

15 %  (без пробела) – 15-процентный

 30 ºC  (с пробелом) – 30 градусов

30ºC (без пробела) – 30-градусный

 

 

mail: info@ruseurotrade.com

Rus-Euro Trade s.r.o © 2016. Все права защищены.